O pienkumu nosaka federlais likums "Par osago".
Apdrointji ir izstrdjui MSC rdtju, kur ir atbildgs par transportldzeka vadanu bez avrijas, un ik gadu pieir atlaidi 5 apmr.
BM klase- konkrta BM subjekta konkrtai transportldzeku BM grupai noteikta riska klase: malus klase -apdroinanas riska palielinjums (.
Savukrt par 11,8 palielinjies autopanieku skaits, kuriem ir pieirta.Veicot Bonus - Malus klases prrinu, tiek emts vr apdroinanas dienu skaits jeb periods, uz kdu ir apdroints transportldzeklis, un apdroinanas gadjumu jeb izraisto CSNg skaits pdjo 11 gadu laik.K es varu aprint "bonus-malus" klasi?Octa apdroinana ir obligta katram auto paniekam vai t turtjam.August vispirms nopirka politikuosago uz gadu.
BM klase tiek paaugstinta, ja apdroinmais krtj aprina period nav izraisjis satiksmes negadjumus un ir apdroinjis savu auto ne mazk, k 275 dienas.Ttad vispirms jnoskaidro, kur sistmas klas auto panieks/turtjs ietilpst, kas savukrt tiek noteikts un aprints pc iepriekjs apdroinanas un CSNg vstures pdjo 11 gadu period.Klase perioda beigs, atkarb no maksjumu skaita un vairk,.45 0, m M, m M.30 1 1 1,55 2 2 1,.00 4.,.80 8 8 0,.,.,50 13 7 aj tabul var viegli different types of pcie slots atrast koeficientu«Bonus-malus».Kdas Dažreiz vadtjam ir laba pieredze ar negadjumiem, bet, prbaudot datus, tiek pardta zem "bonus-malus" klase.Aprina datum BM klases prrins tiek veikts pa gadiem no iepriekj gada ptembra ldz krtja gada gustam (turpmk - aprina intervls) visam BM aprina periodam.Klase skaits paaugstint riska klases un pienkas tiem transportldzekiem, kuru vadtji ir bieži satiksmes negadjumu izraistji.Koeficientu veidi, bingo reglas ir 13 MSC klases - skot ar vadtjiem bez pieredzes un tlk, atkarb no nelaimes gadjumu skaita un apdroinanas maksjumiem uz tiem (politikas panieks var tikt ievainots, nevis negadjuma vaingais).K liecina ltab dati, pc ptembra prrina Bonus - Malus klase ir palielinjusies 33 000 autopanieku.Tlk jums ir jpiesaks tiei RSA, kas norda uz iepriekjo un pareizjo osago politiku skaitu, lai darbinieki vartu prliecinties, ka negadjumi nav notikui.
Polises izmaksas ietver bzes tarifu, kasmains atkarb no dažiem koeficientiem.
Apdroinanas kompnijas ir ieinterestas nevainojams vadtjiem.